MENU
Duizend mensen betuigden hun steun aan Israel in Den Haag

Duizend mensen betuigden hun steun aan Israel in Den Haag

24 mei

Afgelopen donderdag 20 mei betuigden bijna duizend mensen in Den Haag hun solidariteit met Israel. De manifestatie werd georganiseerd door het CIDI en Christenen voor Israel, met dank aan Pillar of Fire. De manifestatie vond plaats op dezelfde dag dat er in de Tweede Kamer werd gedebatteerd over het conflict tussen Gaza en Israel. De Israëlische ambassadeur Naor Gilon bedankte de aanwezigen voor hun steun aan Israel.

Oproep tot eenheid
Israëlische predikanten en oudsten uit het hele land – Arabieren en Joden – brachten een verklaring uit tot eenheid, in een poging de burgerlijke onrust en het onderlinge geweld te bestrijden. Deze verklaring geeft hoop en moed op betere tijden.

‘In het licht van de huidige situatie van polarisatie en haat tussen Arabische en Joodse burgers, verklaren wij, Israëlische Joden en Arabieren, die hetzelfde geloof in Jezus delen als de Messias en Heere, dat wij verenigd zijn in broederlijke liefde die geworteld is in ons geloof en gebaseerd op de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament. Zoals geschreven staat in Johannes 13:34 en 35 moeten we elkaar liefhebben. “Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde hebt onder elkaar.”

Het doet ons pijn in ons hart als we het geweld en de haat in ons land zien, het land waar wij samenwonen. Een ander land hebben we niet. Daarom roepen we onze broeder en zusters, die in Jezus onze Heere geloven, op om praktisch onze eenheid in Christus Jezus tot uitdrukking te brengen, in liefde, in wederzijdse hulp en standvastigheid, in de confrontatie met de machten van de satan, die zo vol haat zijn.
We zijn geroepen om ambassadeurs van de Heere te zijn, zodat de Naam van God heerlijkheid zou ontvangen en Zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere, verheerlijkt zou worden, zowel in ons land als in heel de wereld.

Onze gebeden zijn dat de strijd en de vijandigheid ophouden en dat de vrede van God zegeviert in ons land en onder onze buren. Want Hijzelf is onze vrede, Die ons beiden één gemaakt heeft en in Zijn vlees de scheidingsmuur van vijandigheid heeft afgebroken (Efeze 2:14).’

Deze verklaring wordt afgesloten met Johannes 17:21 – ‘…opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden heeft.’

Christenen voor Israel

Datum: 24 mei 2021
Auteur: Dirk van Genderen - Christenen voor Israel
Foto: Christenen voor Israel
Website: http://www.christenenvoorisrael.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: