MENU
SGP: ruim baan voor mantelzorgwoningen

SGP: ruim baan voor mantelzorgwoningen

26 jan

De Tweede Kamer debatteert vandaag met minister Schultz over de ruimtelijke ordening. SGP Kamerlid Roelof Bisschop pleit voor meer ruimte voor het (bij)bouwen van mantelzorgwoningen. Ouderen moeten zo lang mogelijk 'thuis' kunnen blijven wonen. Verder pleit de SGP-er in dit debat voor een regeling om de gevolgen van schaduwschade te beperken en voldoende bescherming van grondeigenaren bij (dreigende) onteigening.

De bijdrage van Roelof Bisschop aan het debat
Wat kunnen we doen om meer mantelzorgwoningen te krijgen? Onze oudere en gehandicapte medemens moet zoveel mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat houdt de zorg betaalbaar. Verder willen ouderen liever niet wegkwijnen in een verpleegtehuis. Daarvoor wordt een groot beroep gedaan op mantelzorg. Door heel Nederland kijken mensen hoe ze zo lang mogelijk voor hun oude vader en/of moeder kunnen zorgen door hen in huis te nemen of door een bijgebouwtje in de achtertuin neer te zetten. Dat is een goede zaak.

Nu is in 2014 meer ruimte gegeven voor vergunningvrije bouw van een mantelzorgwoning. Ik krijg uit het veld echter signalen dat de voorwaarden daarvoor onvoldoende recht doen aan de werkelijkheid. Om aanspraak te kunnen maken op de vrijstelling vereist het Besluit omgevingsrecht een medische verklaring. Alleen ‘slecht ter been’ zijn is niet voldoende. Alleen de zware gevallen komen in aanmerking. Dat vindt de SGP een ongewenste inperking. Mantelzorg is juist in een vroeg stadium nodig om te voorkomen dat ouderen nog verder in de problemen komen en dan een officiële indicatie nodig hebben. Liever te vroeg dan te laat.

De SGP stelt voor om het aan gemeenten over te laten om te bepalen wanneer sprake is van mantelzorg. Zij zijn al verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en verdienen ruimte om een eigenstandige afweging te maken. Je zou je voor kunnen stellen dat bijvoorbeeld voor mensen van 80 jaar of ouder sowieso ruimte wordt gemaakt. Is de minister bereid de mantelzorgbepaling in het Besluit omgevingsrecht te heroverwegen?

Schaduwschade
Ik heb eerder aandacht gevraagd voor het fenomeen schaduwschade. Visies en programma’s grijpen steeds verder vooruit op de ruimtelijke ontwikkeling. Bewoners in zoekgebieden zijn het haasje. Hun woningen worden minder waard en kunnen lastiger verkocht worden, maar ze komen nog niet in aanmerking voor planschadevergoeding. Er lig immers nog geen concreet besluit. De minister wil dit niet oppakken. Ze vreest een aanzuigende werking. Dat vind ik te gemakkelijk. Alleen een garantstelling voor de woningwaarde zou al helpen. Dan voorkom je dat de daling van de woningwaarde vóór het bekendmaken van het uiteindelijke planbesluit helemaal op het bordje van de eigenaar gelegd wordt. Neemt de minister dit nog mee in het traject naar de Invoeringswet Omgevingswet?

Onteigening
Tot slot de Aanvullingswet Grondeigendom. De SGP is kritisch. Grondeigenaren verdienen voldoende bescherming. Het eigendomsrecht is niet voor niets het meest sterke recht wat we kennen. De minister schrapt de toetsing van het onteigeningsbesluit door de civiele rechter. De SGP vindt dat geen goede zaak. De beslissing over ontneming van eigendom past in het civiel recht en moet daar, ook als het gaat over grondeigendom, blijven. De civiele rechter kijkt breder dan de bestuursrechter. Graag zorgvuldigheid boven gemak. Wil de minister dit ook meenemen?

Datum: 26 januari 2017
Auteur: SGP
Foto: Family7
Website: http://www.sgp.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: