MENU
SGP met pamflet naar Europees Hof voor een christelijk geluid in Europa

SGP met pamflet naar Europees Hof voor een christelijk geluid in Europa

29 apr

De SGP overhandigt vandaag een pamflet met 7 voorstellen voor een hervormde EU. Bert-Jan Ruissen, SGP-kandidaat Europarlementariër, en Tweede Kamerlid Roelof Bisschop zijn daarom met een delegatie naar Luxemburg gereisd.

In het pamflet stelt de SGP onder andere voor om de zinsnede “ever closer union” te schrappen en meer ruimte te laten voor verschillen tussen lidstaten. Wij zeggen: ‘Samenwerking JA. Superstaat NEE.’

Dit zijn de 7 voorstellen van de SGP voor een hervormde EU

1. Schrap de zinsnede “ever closer union” uit de EU-verdragen
De Europese verdragen bevatten de zinsnede “een steeds hechter verbond” (“ever closer union”) tussen de volkeren van Europa. Mede op basis hiervan is de Europese integratie steeds verder verdiept, versterkt en versneld. Veel burgers voelen zich daar niet thuis bij, omdat het bijdraagt aan een onnodige en onwenselijke inperking van de soevereiniteit van lidstaten. Het schrappen van de zinsnede doorbreekt dit proces en kan het vertrouwen in de EU een impuls geven.

2. Stel grenzen aan de interpretatieruimte van EU-verdragen
Op basis van inbreng uit nationale parlementen stelt de Raad een ‘interpretatiekader’ op – een uiteenzetting van waar en hoe de Unie bevoegd is – om de interpretatieruimte van het Europese Hof van Justitie op democratische wijze in te kaderen.

3. Leg het initiatief bij de lidstaten
De politieke leiding van de EU ligt terecht in handen van de Raad, want in de lidstaten komen de democratie en controle door parlementen het best tot hun recht. Voor alle wetgevingsterreinen, behalve die waarop de EU exclusief bevoegdheid is, moet de Europese Commissie voortaan instemming van de Raad hebben om een voorstel te presenteren. Dat voorkomt onnodige of polariserende voorstellen. De Commissie gaat meer als ambtelijke dienst van de Raad functioneren.

4. Bewaak en handhaaf de bevoegdheden van lidstaten
Om sluipende bevoegdheidsoverdracht van de lidstaten naar de EU te stoppen, moet de bevoegdheidsverdeling tussen de EU en haar lidstaten in artikel 2 t/m 6 van het Europese Werkingsverdrag (VWEU) nauwgezet worden gehandhaafd.

5. Evalueer EU-regelgeving en schrap overbodige regels
Europese regelgeving moet periodiek worden geëvalueerd, eventueel worden beëindigd of aangepast en opnieuw bekrachtigd. Ten minste het VEU en het VWEU zouden een begrensde geldigheidstermijn moeten krijgen. Door middel van het ‘one in, two out’-systeem gaat de EU kappen in de Europese regelgeving.

6. Laat ruimte voor verschillen tussen lidstaten
De EU is een samenwerkingsverband waarin wordt gehecht aan vrijheid, democratie en de rechtstaat (artikel 2 VEU). Alle lidstaten dienen naar deze waarden te handelen, en moeten hierover een onderlinge dialoog gaande houden. Tegelijkertijd kent de EU een historisch gegroeide verscheidenheid aan talen, culturen en politieke tradities en economische structuren. Het is zaak om deze verscheidenheid te gaan waarderen te vertalen in optimaal flexibel beleid, zodat er een zo groot mogelijke vrijheid blijft bestaan voor de lidstaten. De EU moet geen eenheidsworst verlangen, maar variatie vieren.

7. Maak geen inbreuk op leven, huwelijk en gezin
Kwetsbaar leven van zowel ongeborenen als ouderen verdient bescherming. Het versoepelen van regels rond abortus en euthanasie zet dit onder druk. De Europese verdragen noemen ‘menselijke waardigheid’ een Europese waarde. Ook garandeert het Handvest het recht op leven. De SGP zal het belang van menselijke waardigheid en het recht op leven ook op in Europa blijven uitdragen. Gezinsbeleid is een exclusieve bevoegdheid van de lidstaten. Dat moet zo blijven.

Samenwerking JA. Superstaat NEE. Vóór een christelijk geluid in Europa.

Datum: 29 april 2019
Auteur: SGP - Chris Stoffer
Foto: SGP
Website: http://www.sgp.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: