Christenen Collectief: Mondkapjes en lockdown zijn onnodig en schadelijk

Christenen Collectief meent dat de gebleken ziektelast van Covid-19 bij vrijwel alle jongeren en de meeste ouderen de genomen maatregelen niet rechtvaardigt. Dat Covid-19 daarom ten onrechte als een zgn A-ziekte is gecategoriseerd en dat dus voor het onderbrengen in de A-groep andere redenen moeten zijn. Maatregelen als mondkapjes, onderlinge afstand, lockdown, avondklok zijn onnodig, ineffectief, zelfs schadelijk en dus disproportioneel.

Wij vinden het uitermate kwalijk dat vaccinatie, die minder effectief is dan wordt voorgespiegeld, aan de mensen wordt opgedrongen. Inenting met middelen waarvan inmiddels veel schadelijke bijwerkingen, tot overlijden toe, zijn gemeld, terwijl aangetoond werkzame geneesmiddelen verboden worden. Dat er, via een vaccinatiepaspoort, wordt toegewerkt naar discriminatie in de maatschappij op grond van testen en vaccinatie. Dit schaadt het vertrouwen in degenen die zulke maatregelen uitvaardigen.

Christenen Collectief meent dat de maatregelen vooral aan jongeren grote schade toebrengen. Dat de overheid zich speciaal op hen richt om de jongeren, buiten de ouders om, met verleidende en misleidende informatie en middelen te verleiden om zich te laten vaccineren vinden wij misdadig. Zeker omdat bij jongeren de risico’s van de inenting groter zijn dan van de ziekte zelf.

De deelnemers aan Christenen Collectief herkennen dat achter de wereldwijd door overheden opgelegde Covid-19-maatregelen een centrale aansturing zit. Dat die overeenstemmen met aankondigingen gedurende meerdere jaren vanuit globalistische organisaties en hun leiders. We zien hierin contouren van profetieën uit de Bijbel, speciaal het boek Openbaring.

Tot begin september 2021 zijn bezorgde christenen niet in gezamenlijkheid naar buiten getreden. Daar is met de start van Christenen Collectief verandering in gekomen. We zijn dankbaar voor de velen die vanuit dezelfde of andere overtuiging lang voor ons in actie zijn gekomen tijdens demonstraties, manifestaties, marsen, in de (vooral nieuwe) media om daarmee hun mening te laten horen. We betreuren dat plaatselijke overheden deze mensen het recht op demonstratie meermaals hebben ontzegd en zelfs hardhandig zijn tegemoet getreden.

Op dit moment is Christenen Collectief louter verbindend bezig, om elkaar te waarschuwen en te bemoedigen. Christenen Collectief wil aan bezorgde individuele christenen, speciaal ouders en grootouders, laten zien dat zij niet alleen zijn, zodat zij zich gesteund weten ook als er in hun directe omgeving anders wordt gedacht. Informatie uitwisselen is daarbij belangrijk. Het aantal deelnemers kan ook een indicatie zijn voor kerkleiders en politici om vast te houden aan hun beleid of dat te heroverwegen.

Christenen Collectief zal zelf geen acties opzetten of ondernemen. Vanuit verschillende achtergronden worden er al vele georganiseerd. Hoewel lang niet alle uitgangspunten en aanpak worden onderschreven, wordt wel opgeroepen om daaraan deel te nemen, zodat in het land zichtbaar wordt waar massa’s mensen voor staan. Doe dat dan biddend, want met gebed wordt niet de wereldse overheid aangesproken, maar wordt er gepleit bij de hemelse Troon en bij Hem die gegeven is alle macht in hemel en op aarde.

Deelnemers aan Christenen Collectief blijven sterk verbonden met hun broeders en zusters die een andere mening zijn toegedaan en reiken naar hen uit met de liefde van Christus. Met hen willen ze blijvend optrekken en samenkomen om onze Schepper te aanbidden en Heiland te prijzen.

Christenen Collectief
© Henk-Jan Oudenampsen
19-01-2022
Kerk
https://www.christenencollectief.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies