Amir Tsarfati: De Heer Jezus komt onverwacht en Hij komt spoedig

Volg Jezus vandaag en je zult morgen met Hem regeren. Verwerp Jezus vandaag en je zult morgen misschien niet eens zien. 2 Timoteüs 2:11-12 zegt: ‘Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen.’

Christus aannemen tijdens het Duizendjarig Rijk?

Een van de vragen die men mij vaak stelt is, kan iemand Christus aannemen tijdens het Duizendjarig Rijk? Het is een legitieme vraag. Duizend jaar, zien ze Jezus. Deze mensen zijn niet geboren toen Jezus voor het eerst kwam. Je kunt ze niet kwalijk nemen dat ze Christus afwijzen. Toch zijn ze hier in het Duizendjarig Rijk. En ik ga nu heel super voorzichtig zijn in mijn antwoord. En ik zal je dit zeggen. Alles wat ik u kan vertellen is gebaseerd op wat ik in de Schriften lees. Redding kan mogelijk zijn tijdens het Millennium, want ik heb nog nooit één persoon ontmoet waarvan Jezus zei: “Je wilt echt geloven, maar Ik ben niet geïnteresseerd.” Nee, Hij is niet geïnteresseerd in hen die deden alsof, die dit deden in Zijn naam en dat deden in Zijn naam. Hij heeft hen nooit gekend omdat ze nooit echt in Hem geloofden. Echter … je zult er niet bij zijn als je Hem nu verwerpt. Met andere woorden, reken er niet op dat u tot geloof komt in het Duizendjarig Rijk.

Volg Jezus Vandaag

Er is gezegd: Profetie is bedoeld om ons voor te bereiden, niet om ons bang te maken. De vraag is, waar moet profetie ons op voorbereiden? In de oudtestamentische tijd was veel profetie bedoeld om de wereld voor te bereiden op de komst van de Messias. Andere profetieën waarschuwden voor het komende oordeel en weer andere voor de wedergeboorte van de natie Israël in de “laatste dagen”. In de tijd van het Nieuwe Testament speelt profetie een meer bijzondere rol. De profetieën van het Nieuwe Testament bevatten weliswaar details over de geestelijke toestand van de kerk en de morele toestand van de wereld, maar beide elementen staan in verband met de nabijheid van de komende Grote Verdrukking.

Mattheüs 24:21

Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

1 Tessalonicenzen 5:9, 2 Tessalonicenzen 2:7-8, en Openbaring 3:10 herinneren ons er allemaal aan dat de kerk niet door de tijd van verdrukking zal gaan “zoals er niet geweest is sinds het begin van de wereld”. Waarom wordt de kerk dan zoveel informatie gegeven over een tijd die zij nooit zal meemaken? Inclusief het boek Openbaring, dat het meest gedetailleerde verslag geeft van deze tijd, anders dan enige andere tijdsperiode in de menselijke geschiedenis?

Mattheüs 24:44

Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

Weest gereed

Merk op dat Jezus niet zei “maakt u gereed”, maar “weest gereed” voor de komst van de Zoon des mensen, want Hij komt onverwachts. Dit spreekt over de manier waarop we kunnen ontsnappen aan de dingen die over de hele wereld komen. Wij weten dat de wederkomst 1260 dagen na de gruwel der verwoesting is, omdat die het middenpunt markeert van de 70e week van Daniël. Dat betekent dat het verwacht wordt, niet onverwacht. Wat onverwachts zal komen en waar we in een constante staat van paraatheid voor moeten leven is de opname van de kerk. Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes, die Jezus onderwees in Mattheüs 24-25, zouden niet verteld hoeven te worden dat ze klaar moeten zijn voor de wederkomst omdat zij met Jezus zullen komen wanneer Hij voor de tweede keer naar de aarde komt.

Eraan ontsnappen

Waarom wordt ons dan zoveel verteld over een tijd die wij als kerk niet eens zullen zien of meemaken en waar wij geen afspraak mee hebben? Het antwoord is dat we dan weten hoe we eraan kunnen ontsnappen, en dat we dan de drang voelen om anderen ook te vertellen hoe dat moet.

Cataclysmische gebeurtenissen

Het is triest om te zeggen, maar er zijn daadwerkelijk mensen wier denkplan is om gered te worden tijdens de verdrukking als ze de opname missen. Het probleem met dat soort denken is: waarom denk je dat je dan voor Hem kunt sterven, terwijl je nu niet eens de moed hebt om voor Hem te leven? De reden waarom ons zoveel details worden gegeven over de Grote Verdrukking is vanwege die ene uitspraak die we eerder van Jezus opmerkten. Het is een tijd van cataclysmische gebeurtenissen zoals de wereld nog nooit heeft meegemaakt en het eindigt met de onvervalste toorn van God.

Steeds paraat

De reden waarom ons zoveel informatie wordt gegeven over deze komende tijd van verdrukking is, dat wij begrijpen hoe belangrijk het is om steeds paraat te zijn, en anderen te vertellen dat zij ook paraat moeten zijn. Deze informatie wordt ons ook gegeven om onze tijd niet te verdoen met dwaze speculaties, zoals zeggen dat ik gewoon gered zal worden tijdens de verdrukking of zelfs tijdens het Duizendjarig Rijk.

Jakobus 4:13-15

En nu dan u die zegt: Wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen, en daar een jaar doorbrengen en handeldrijven en winst maken, u, die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen.

2 Korintiërs 6:1-2

En als medearbeiders van God roepen wij u er ook toe op de genade van God niet tevergeefs ontvangen te hebben. Want Hij zegt: In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het heil heb Ik U geholpen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het heil.

Vandaag is de dag van verlossing

Zullen mensen gered worden tijdens de verdrukking en het millennium? Absoluut! Is dat iets dat in ons plan over onze eigen redding moet worden opgenomen? Absoluut niet. Vandaag is de dag van verlossing; nu is de tijd om Christus te aanvaarden als Verlosser en Heer.

Tekenen

De Bijbel zegt dat er een één wereldregering zal zijn in de verdrukking en we horen vandaag de dag voortdurend over de Nieuwe Wereldorde. De Bijbel zegt dat er een massale hongersnood zal zijn tijdens de verdrukking, en er wordt vandaag de dag voortdurend gesproken over een wereldwijd voedseltekort. De Bijbel zegt dat mensen tijdens de verdrukking onder een sterke waan zullen verkeren en de leugen van de Antichrist zullen geloven, en vandaag de dag leven we in een tijd van ongekende waanvoorstellingen. Mannen kunnen baby’s krijgen, het geslacht is vloeibaar, een klomp cellen of een klodder foetaal weefsel zijn uitdrukkingen die in onze tijd worden gebruikt om een menselijk kind in de baarmoeder van de moeder te beschrijven. Dit alles is misleidend denken.

Alles wat er op dit moment in onze wereld gebeurt, wijst erop dat de tijd “zoals die sinds het begin van de wereld niet is geweest” nabij is.

1 Petrus 4:7-8

En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.

Jezus komt spoedig

Jezus komt spoedig voor Zijn kerk! Wat volgt is een tijd van ongekende cataclysmische gebeurtenissen. Als u er nog niet klaar voor bent, dan is vandaag de dag om u klaar te maken. Als u anderen kent die er nog niet klaar voor zijn, dan is vandaag de dag om hen te vertellen hoe ze zich kunnen voorbereiden, zelfs als u hen al eerder hebt verteld dat het einde van alle dingen nabij is.

Lees meer over dit onderwerp op de website van Amir Tsarfati: beholdisrael.org

Amir Tsarfati

Amir Tsarfati werd geboren in Israël en heeft daar het grootste deel van zijn leven gewoond. Sinds hij zijn verplichte dienst bij de Israelische Defensietroepen vervulde, is hij doorgegaan als majoor in de IDF Reserve. Amir is de afgelopen twintig jaar een gids in Israël geweest en diende als chef-gids van Sar El Tours en CEO van Sar El Tours and Conferences. In 2001 werd hij oprichter en president van Behold Israel – een organisatie zonder winstoogmerk die wereldwijd realtime toegang biedt tot betrouwbare nieuwsbronnen en informatie over Israël vanuit de krachtige context van bijbelse geschiedenis en profetie.

Amir is getrouwd met Miriam en samen hebben ze vier kinderen. Zijn huis kijkt uit over de vallei van Megiddo (Armageddon), wat een constante herinnering is aan de oproep die de Heer hem heeft opgelegd om vanuit de Bijbel te onderwijzen wat Gods plannen zijn voor het einde der tijden.

Amir Tsarfati – Behold Israel
Videostill – Behold Israel
23-05-2022
Onderwijs
https://www.beholdisrael.org

ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies