Dan zullen ze weten

Column – Het heeft lang geduurd voordat ik wist wat ik met deze woorden in een column kon en mocht doen. Een paar weken geleden is het idee geboren na het lezen van een paar woorden uit het bijbelboek Ezechiël. Maar ik kon de juiste woorden hiervoor niet vinden. Dat is nu – volgens mij – gelukt.

Beeldvorming

Welk beeld zou het bij mij oproepen als iemand tegen mij zou zeggen: “Dan zal je weten wie ik ben.” Ik vermoed dat ik deze woorden zou opvatten als ‘Je hebt nu een verkeerd/onvolledig beeld van mij. Dan kom je er achter wie ik echt ben.” Deze woorden hebben voor mij ook iets dreigends in de zin van “Pas maar op. Over een poosje kom je er achter met wie je van doen hebt!”

Voorgeschiedenis

Mijn vrouw en ik hebben de (goede) gewoonte na de maaltijd een stukje uit de bijbel te lezen. We zijn inmiddels aanbeland in Ezechiël. Geen gemakkelijk bijbelboek om te begrijpen. Wat mijn aandacht trok is niet zozeer moeilijk om te begrijpen als wel opvallend. Het viel mij op omdat de zin tot driemaal toe vlak achter elkaar wordt gebruikt. Zoiets valt op. Maar zoiets heeft wellicht ook een betekenis. Ik zal je eerst even uit de droom helpen waar het om gaat. Het gaat om de woorden “Dan zullen ze weten dat Ik de Heere ben”. Ik ben door gaan lezen en elke keer als ik deze woorden in Ezechiël tegenkwam zette ik een potloodstreepje in de kantlijn. Ik heb ruim zestig streepjes gezet!!

Hebreeuws

Ik ben op zoek gegaan naar het Hebreeuwse woord dat in deze zin in onze bijbel met ‘weten’ is vertaald. Dat is ‘yada’. De volgende vertalingen zijn mogelijk:

a. weten, leren kennen

b. uit ervaring weten

c. erkennen, toegeven, bekennen

Context

In vrijwel alle gevallen worden de woorden “Dan zullen ze weten dat ik de Heere ben” door God gebruikt nadat Hij een oordeel heeft uitgesproken over een land, stad of persoon/personen. Dat roept bij mij de gedachte op dat het hier niet uitsluitend gaat om een cognitief kennen, maar meer de betekenis heeft van ‘tot de erkentenis komen, toegeven, bekennen’. Hierbij enkele citaten als voorbeeld. “In hun midden zullen de gesneuvelden liggen. Dan zult u weten dat Ik de Heere ben.” (6:7); “Zo zal Ik Mijn hand tegen hen uitstrekken, en Ik zal van het land een woestenij maken, ja, woester dan de woestijn van Dibla, in al hun woongebieden. Dan zullen zij weten dat Ik de Heere ben.” (6:14); “Ik zal u niet ontzien. Ik zal geen medelijden hebben, want Ik zal u uw wegen vergelden, en uw gruweldaden zullen in uw midden zijn. Dan zult u weten, dat Ik de Heere ben.” (7:9).” Ik zal met hen doen overeenkomstig hun eigen weg, en volgens hun eigen bepalingen zal Ik hen oordelen. Dan zullen zij weten dat Ik de Heere ben.” (7:27). En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Op één vers wil ik als vriend van het volk der Joden nog de aandacht vestigen. In hoofdstuk 28:25, 26 staat: “Zo zegt de Heere Heere: Als Ik het huis van Israël bijeengebracht heb uit de volken waaronder zij verspreid zijn, en Ik door hen voor de ogen van de heidenvolken geheiligd wordt, dan zullen zij in hun land wonen, dat Ik mijn dienaar Jakob gegeven heb. Zij zullen er onbezorgd wonen, huizen bouwen en wijngaarden planten. Ja, zij zullen er onbezorgd wonen, zodra Ik strafgerichten heb voltrokken aan allen die hen verachten onder hen die hen omringen. Dan zullen zij weten dat Ik, de Heere, hun God ben.” Wat een vooruitzicht voor Gods volk!

Waarom deze aandacht voor Gods oordelen?

Omdat God niet alleen liefde is, maar ook heilig en rechtvaardig. Ook een God ik het kwade straft. Ik wil dit geluid laten horen in een tijd waarin – terecht – veel aandacht is voor de liefde van God. Maar God is niet uitsluitend een God van liefde. Over de liefde van God zegt de bijbel het volgende: “Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. “(1 Johannes 3:9,10). God ziet geen zonden door de vingers. De boodschap ‘stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw’ heeft een gevaarlijke kant in zich. Je wordt in slaap gesust met een halve waarheid. Ik heb wel eens gehoord dat een halve waarheid een hele leugen is.

Oproep

Vandaar mijn dringende oproep tot een persoonlijke bekering. Nu kan het nog. Er komt een moment dat elke knie zich zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere is (Filippenzen 2:10,11). En dan ben ik weer terug bij mijn kerntekst. Dan zal iedereen weten en tot de bekentenis komen dat Hij de Heere is. Maar dan is het wel te laat voor een bekering, Dan zullen de ongelovigen het oordeel van God over hen moeten aanhoren. Een eeuwig oordeel.

Willem van Leiden

Van de auteur verscheen het boek:

Dan wil ik wel naar de hemel!

Deze columns zijn in 2022 gepubliceerd op de website Christelijknieuws.nl onder het pseudoniem van Willem van Leiden.

ISBN 978-94-91888-10-6,

144 pagina’s, gebonden,

prijs € 19,50

Verkrijgbaar in de webshop: www.erismeer.nl

Willem van Leiden
© Henk-Jan Oudenampsen
15-07-2022
Onderwijs
https://www.christelijknieuws.nl/willemvanleiden

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies