Jubileumjournaal: Kees van der Staaij 25 jaar lid van de Tweede Kamer

Op 19 mei 1998 werd de 29-jarige Kees van der Staaij geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer. Deze maand is dat precies 25 jaar geleden. Daarom maakte de SGP een speciaal jubileumjournaal. Veel kijkplezier!

Over de SGP
De SGP staat voor politiek bij een open Bijbel. Dat is het fundament van hun werk. Dit wijst richting en stelt grenzen. God heeft de wereld volmaakt geschapen, maar doordat wij ons van Hem afgekeerd hebben, leven we nu in gebrokenheid waar we steeds pijnlijk mee geconfronteerd worden. In de wetenschap dat God regeert, wil de SGP verantwoordelijkheid nemen. Ze willen bijdragen aan een menswaardig leven voor iedereen, elkaar dienen en recht doen aan alle mensen.

Op zaterdag 13 mei 2023 organiseerde de SGP haar partijdag in EXPO Houten. Hieronder een fragment uit de partijrede Kees van der Staaij:

De tijden zijn niet gemakkelijk. Maar dat zijn ze ook nooit geweest. In de tweede brief van Paulus aan Timotheüs (hoofdstuk 3) wordt allerlei kwaad al eerlijk bij de naam genoemd: het gebrek aan natuurlijke liefde, het liefhebben van zichzelf, de onmatigheid. Toch is die ernstige tekening van de werkelijkheid van het kwaad geen reden tot cynisme of zwartgalligheid. Paulus roept het Timotheüs toe: Reken maar niet op applaus. Maar houd met overtuiging vast aan de Heilige Schrift. Daarin wordt het geloof in Christus als de Weg, de Waarheid en het Leven zo helder getekend. De Schriften zijn het die wijs kunnen maken tot zaligheid, maar die ook zoveel onderwijs geven, zoveel wijsheid bevatten voor het leven van alledag, in gezin, in de samenleving, in de politiek.

25 jaar Tweede Kamerlid

Vanuit die vaste overtuiging, vanuit dat geloof, mag ik zelf ook al weer bijna 25 jaar Tweede Kamerlid zijn. Het is de Heere God die daarvoor de kracht wilde geven. Hem komt daarom bovenal de dank toe. “De Heere is goed, Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht.”

Dank

Ik maak ook graag gebruik van de gelegenheid om mijn familie, de achterban, het partijbestuur van harte te bedanken voor hun gedurige gebed, het grote vertrouwen en alle warme steun. En ik denk dat ik daarmee niet alleen voor mijzelf spreek, maar ook voor al die andere SGP-volksvertegenwoordigers en bestuurders, in gemeenten, provincies, waterschappen, Eerste en Tweede Kamer en in het Europees Parlement.

Niet door kracht, noch door geweld

We lezen in de Schrift dat toen de ballingen uit Babel terugkeerden en aan de slag gingen met de herbouw van de tempel, er grootse plannen waren. Maar het resultaat viel bitter tegen. Er was tegenstand, met als gevolg moedeloosheid. Maar toen kwam er hemels onderwijs, zo lezen we in Zacharia 4. Het Woord van de levende God kwam tot Zerubbabel, de politiek leider van de teruggekeerde ballingen. “Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn geest zal het geschieden.”, zo klinkt het. Het geheim is niet menselijke kracht of inzicht. Maar wat wordt er geroepen? “Genade, genade zij dezelven.” En dan klinkt daar dat rijke, ontroerende en troostrijke woord: “Want wie veracht de dag der kleine dingen?”

Mogen we zo ook als SGP-ers in het politieke leven staan: Uitzien naar de krachtige werking van Gods Geest. Beseffen dat we het steeds weer van genade moeten hebben. Maar ook: de dag van de kleine dingen niet verachten.

Meer informatie over de SGP is de vinden op de website www.sgp.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies