Orthodoxe Joden demonstreren bij christelijk gebedsevenement in Jeruzalem

Bij een christelijk gebedsevenement in Jeruzalem hebben enkele honderden voornamelijk Orthodoxe Joden gedemonstreerd. De demonstranten raakten slaags met de Israëlische politie die het gebedsevenement wilde beschermen. Christelijke evenementen liggen in Israël soms gevoelig; wat is daar de reden en achtergrond van? Albert Groothedde van het Centrum voor Israëlstudies in gesprek met Family7.

Drs. Albert Groothedde heeft Theologie gestudeerd in Utrecht, Kampen en Apeldoorn. Ook studeerde hij internationale betrekkingen in Groningen en heeft hij ruime journalistieke ervaring. Hij werkte onder meer als redacteur voor het Reformatorisch Dagblad; daarnaast was hij chefredacteur voor uitgeverij De Banier.

Albert Groothedde: “De Nederlandse kerken en organisaties die samenwerken in het CIS verlangen ernaar om hun verbondenheid met het Joodse volk te tonen in woord en daad. Als Israëlconsulent mag ik dat in Jeruzalem concretiseren; een prachtige taak! Eeuwenlang is de houding van ons christenen ten opzichte van het Jodendom gekenmerkt door geweld en onderdrukking. Ik ervaar het als een voorrecht om straks in Jeruzalem te mogen werken aan duurzame, vreedzame relaties met ‘onze oudste broeder’. Daarbij kan ik voortborduren op de vele goede contacten die er al zijn dankzij mijn voorgangers. Natuurlijk houd ik de opgedane kennis en ervaringen niet voor mezelf – zulke dingen wil je delen.”

Wat is het CIS?

Luisteren, Dienen en Getuigen

Een kerk zonder Israël bestaat niet, want wie Israël vergeet, zaagt de tak door waarop hij zelf zit (vergelijk Romeinen 11). Vanuit dit besef wil het CIS de Joods-christelijke ontmoeting op verschillende plekken en manieren stimuleren en bevorderen. Luisteren, dienen en getuigen vormen daarin de drie kernwoorden.

Luisterpost Israël

We willen luisteren naar wat Israël (in de breedste zin van het woord) ons te zeggen heeft. Alleen dan kunnen we werkelijk ontdekken wat het betekent om met Israël verbonden te zijn. Drs. Albert Groothedde woont en werkt in Jeruzalem namens het Centrum voor Israëlstudies. Het is zijn taak om voor de kerken een ‘luisterpost’ te zijn en deel te nemen aan de dialoog die in Israël plaatsvindt.

Diaconale Betrokkenheid

Onze verbondenheid met Israël vraagt om een daadwerkelijke betrokkenheid op de nood van het land en de mensen. Samen met Deputaten Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de GZB zoekt het CIS naar manieren om diaconaal present te zijn.

Bewustwording Nederland

Het CIS ziet het als haar opdracht in kerken blijvend aandacht te vragen voor de betekenis en de positie van Israël. Dat doet ze onder andere door het geven van lezingen en onderwijs, het organiseren van studiereizen en studiebijeenkomsten, het uitgeven van publicaties en door advies aan en overleg met kerkelijke organen.

Meer informatie: www.centrumvoorisraelstudies.nl
Over Family7: www.family7.nl
Foto: Videostill Famliy7

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies