De onzekere toekomst van de Spreidingswet

Family7 – De toekomst van de spreidingswet is na twee dagen debatteren erg onzeker. De spreidingswet moet ervoor zorgen dat asielzoekers eerlijker verdeeld worden over de gemeenten. Het is nog maar de vraag of deze wet er ooit komt. Welke gevolgen kan dit hebben?

Meer over de spreidingswet via tweedekamer.nl:

Doel van dit wetsvoorstel is het geven van een (structurele) wettelijke taak aan gemeenten bij de opvang van asielzoekers. De regering wil zo verandering brengen in de situatie dat het Centraal orgaan opvang Asielzoeker (COA) afhankelijk is van de vrijwillige medewerking van gemeenten bij het realiseren van asielopvang en komen tot een evenwichtigere verdeling van asielzoekers over gemeenten.

Ook is vanuit gemeenten de behoefte uitgesproken aan meer mogelijkheden voor kleinschalige opvang. Nederland is op basis van internationale en Europeesrechtelijke verplichtingen verplicht om asielzoekers opvang te bieden.

Het Rijk is verantwoordelijk voor het opvangen van asielzoekers en het COA voert dit in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid uit. Tegelijkertijd is er tot nu toe geen wettelijke taak voor gemeenten om de opvang van asielzoekers door het COA in gemeenten mogelijk te maken.

Het wetsvoorstel is niet los te zien van de huidige crisis in de asielopvang. Deze crisis is ontstaan door een veelheid aan factoren die onder meer samenhangen met het op- en weer afschalen van asielopvang capaciteit na een aantal jaar van lagere capaciteitsbehoefte.

Over Roelof Bisschop:

“Ik wil graag de Bijbelse uitgangspunten concreet maken binnen de Haagse politiek”
Ik was al jong geïnteresseerd in politiek en hield van discussiëren. Als middelbare scholier zat ik regelmatig op de publieke tribune van de gemeenteraad en was ik vaak te vinden bij SGP-bijeenkomsten. Ik ben 20 jaar gemeenteraadslid geweest voor de SGP in Veenendaal en was van 2003 tot 2011 lid van de Provinciale Staten in Utrecht.

Onderwijs

Onderwijs is een belangrijk agendapunt voor de SGP. De overheid laat een stortvloed van maatregelen, subsidies en besluiten los op het onderwijs. Vanuit mijn onderwijsachtergrond weet ik uit eigen ervaring dat veel van deze overheidsmaatregelen weinig tot geen effect hebben. Wel levert het vaak een hoop extra werk op. Ik wil de regeldruk binnen het onderwijs graag met driekwart verminderen. Dit zal de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen.

Inspiratiebron

De negentiende-eeuwse christelijk-historische politicus Groen van Prinsterer is een grote inspiratiebron voor mij. Hij had een heldere visie en was in staat om vanuit zijn visie de consequenties van bepaalde keuzes te doorzien. Die visionaire gave gaf hem iets profetisch.

Welzijn

Als volksvertegenwoordiger maak je deel uit van de overheid en zet je je in voor het welzijn van het land. Niet alleen voor de achterban van de SGP, maar voor de gehele gemeenschap. Als Kamerlid wil ik graag de Bijbelse uitgangspunten concreet maken binnen de Haagse politiek en het geluid van de SGP helder neerzetten.

Meer informatie: www.family7.nl
Over Roelof Bisschop: www.sgp.nl
De spreidingswet: www.tweedekamer.nl
Foto: Videostill family7
Auteur: Family7

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies