SGP: een duidelijke koers in een verward en versplinterd politiek Den Haag

De SGP presenteerde vorige week vrijdag haar verkiezingsprogramma met het motto ‘Woord houden’. De oproep ‘Woord houden’ verwijst naar het Bijbelse kompas van de partij en de manier waarop we met elkaar omgaan, ook wat betreft de verhouding tussen overheid en agrarische sector. Het is het waarmerk van de SGP: een duidelijke koers, een vertrouwd en betrouwbaar geluid in een verward en versplinterd politiek Den Haag.

In de vele gesprekken met boeren en tuinders proeven we grote onzekerheid. Al helemaal als je een PAS-knelgeval bent, als je als piekbelaster aangemerkt wordt of wanneer je als tuinder een enorme verhoging van de energielasten op je af ziet komen.

Werkbaar toekomstperspectief

Tegelijkertijd zien we agrarische ondernemers die graag het familiebedrijf voort willen zetten of een gezond bedrijf over willen dragen aan de volgende generatie. Die zich met passie en vakmanschap willen inzetten voor onze voedselvoorziening en de verduurzaming ervan. De SGP zet zich graag in voor werkbaar toekomstperspectief. Met een vertrouwd geluid. Met een open oor voor wat in het veld speelt.

De SGP wil de boer aan het roer van zijn bedrijf, water onder de boot en een andere stikstofkoers.

De boer aan het roer

De SGP wil het vakmanschap van boeren niet beknotten, maar benutten. Kalenderlandbouw en een stapeling van middelvoorschriften zijn niet werkbaar en weinig effectief. De SGP wil meer inzet op doelvoorschriften op gebieds- en/of bedrijfsniveau. Daarbij moet er ruimte blijven voor boeren en tuinders die het eenvoudig willen houden, en dan minder speelruimte krijgen. Er moeten voldoende gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar blijven. Precisielandbouw biedt meer perspectief dan een lege ‘medicijnkast’. De SGP wil geen nieuwe Europese regels voor bodemgebruik.

Water onder de boot

Dat betekent letterlijk: een goede zoetwatervoorziening voor onze vruchtbare landbouwgronden. En figuurlijk: een toekomstbestendig verdienmodel en behoud van goede landbouwgronden, de basis van het boerenbedrijf en de voedselvoorziening. De SGP wil onder meer een fiscale investeringsreserve voor het opvangen van oogstschade door weersextremen en voor investeringen in dierenwelzijn en milieu. De SGP wil geld uittrekken voor innovatie, praktijkonderzoek, ecosysteemdiensten en agrarisch natuurbeheer. Op goede landbouwgronden horen geen zonneparken. Ze verdienen juist ruimtelijke bescherming.

Een andere stikstofkoers

De SGP neemt de stikstofaanpak op de schop. In de wetenschap dat het speelveld complex is. Stikstofdoelen horen niet in de wet thuis. De SGP wil af van de eenzijdige focus op kritische depositiewaarden en achter-de-komma depositieberekeningen en van de eenzijdige inzet op uitkoop.

De SGP kiest voor een gebiedsgerichte aanpak gebaseerd op de lokale staat van de natuur, bodemanalyses en andere metingen, en voor ondersteuning van boeren voor al dan niet innovatieve emissiereductie en depositiereductie door erfbeplanting. PAS-knelgevallen moeten met voorrang gelegaliseerd worden. Onderzoek laat zien dat kleine berekende depositiebijdragen geen significant negatieve effecten op de natuur kunnen hebben. Die wetenschap moet benut worden.

Meer informatie: www.sgp.nl
Auteur: SGP
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies