Dat wordt schrikken

Column – “De mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft op elke vergadering in Geneve één vast agendapunt (punt 7). Dat gaat over de mensenrechtensituatie ‘Palestina en andere door Israël bezette gebieden’. Meer dan tachtig procent van de resoluties die in de raad worden aangenomen, betreft een veroordeling van Israël.” (citaat uit Israël Aktueel, februari 2024).

Selectieve verontwaardiging

Ik vraag me af waarom zo’n klein landje aan de Middellandse Zee zoveel aandacht krijgt van de internationale rechtsorde. Ongetwijfeld zal niet alles goed gaan in dat land. Maar volgens mij is het wel de enige democratie in het Midden Oosten. Wie wat verder kijkt dan dit landje komt volgens mij in landen terecht waar het met de mensen (-rechten) veel erger is gesteld en die volgens mij eerder in aanmerking komen voor een veroordeling van deze raad dan Israël. En wie een indruk probeert te krijgen van het schenden van de mensenrechten op wereldniveau komt toch niet in eerste instantie bij Israël terecht. Voor mij heeft het veel – zo niet alles –  te maken met een selectieve verontwaardiging.

Zacharia 14

De lezers van deze column die geloven in het bestaan van God en in het bestaan van de duivel/Satan – en ik behoor daartoe – zien achter deze veroordelingen een geestelijke strijd. En dat plaatst de veroordeling van Israël door ‘de verenigde volken/naties’ in een speciale context. Er is een geestelijke strijd gaande en de christen die zijn bijbel een beetje kent kent ook de uitkomst van deze strijd. Israël krijgt het nog heel moeilijk, maar de overwinning staat vast. Door een overmacht van Israël? Nee, door het ingrijpen van God. Wie meer hierover wil weten raad ik aan Zacharia 14 te lezen.

Zacharia 14 vers 16

Maar dat is nog niet het einde. De rollen worden omgedraaid. Er komt een tijd dat de ‘verenigde volken/naties’ zullen optrekken naar Jeruzalem. Dan niet om te strijden, maar om zich voor de Heere neer te buigen. Zacharia 14:16 luidt: “Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de Heere van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.” 

Dat zal voor hen wel even schrikken zijn. Dat hadden ze niet verwacht. Maar ze hadden het kunnen weten. Het staat al eeuwen in de bijbel, zoals ook in de bijbel staat dat in diezelfde tijd de oorlog niet meer gekend zal worden. In de tuin van de Verenigde Naties in New York werd op 21 mei 1960 een  groot bronzen beeld onthuld, een gift van de Sovjet-Unie. Kunstenaar Evgeny Vuchetich had de tekst uit Jesaja 2:4 uitgebeeld:“Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen.”

Jesaja 2:2-4

Het is mijns inziens goed om de ‘omgeving’ van deze woorden er ook bij te betrekken. Vanaf vers 2 luidt de tekst: “Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen, Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.”

Zelfde woorden vinden we ook in Micha 4:1-3. Het vierde vers van dat hoofdstuk luidt: “Maar zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van de Heere van de legermachten heeft het gesproken.”

En als God het heeft gezegd is dat genoeg voor mij

Wat een troostrijke woorden na 7 oktober 2023: “niemand zal ze meer schrik aanjagen.” Waarom? Omdat de mensenrechtenorganisatie van de VN tot een andere inzicht is gekomen? Omdat de verenigde volken/naties tot een ander inzicht zijn gekomen? Nee, omdat de Heere van de legermachten, de God van Abraham, Izak en Jacob dit heeft gesproken. En wat Hij zegt gebeurt op Zijn tijd. Er is een negrospiritual waarin de woorden voorkomen; “And if God said it, its good enough for me” (En als God het heeft gezegd is dat genoeg voor mij).

Auteur: Willem van Leiden
Beeld: © Henk-Jan Oudenampsen

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies