Het beste fundament

Het jaar 2023 was behoorlijk onvoorspelbaar wat het weer betreft! Het voorjaar was lange tijd te koud en het hele jaar bracht aanzienlijk meer regen dan voorgaande jaren. Vooral de laatste vier maanden brachten opmerkelijk veel regen en vervolgens, met Kerst, uitgebreide overstromingen, zelfs hier in Münsterland, ernstiger dan ik ooit in 25 jaar heb meegemaakt.

Aan de rand van ons dorp staat een oude watermolen. Normaal gesproken staat hij trots en veilig aan de rand van het riviertje, maar met Kerst 2023 stond hij plotseling midden in het water. En hij heeft duidelijk problemen met het hoge waterpeil, want er hangen slangen uit de ramen waardoor het binnengedrongen water weer naar buiten wordt gepompt. Tja, dat kan gebeuren als het water plotseling minstens 2 tot 3 meter hoger staat dan normaal in de lager gelegen gebieden. En toch staat het stevig en veilig omdat het tijdens de bouw een stabiele fundering heeft gekregen.

Een verstandig man

Dit doet me denken aan een gelijkenis die onze Heer Jezus eens vertelde. In Mattheüs 7, verzen 24-27, stelt Hij zijn discipelen twee mannen voor: een wijze en een dwaze. In de verzen 24+25 zegt onze Heer dan: “Een ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd.”

Bergrede

In Mattheüs 5-7, in de zogenaamde Bergrede, waarin deze gelijkenis ook voorkomt, legt de Here Jezus aan Zijn toehoorders uit hoe Hij discipelschap voor zich ziet! Het gaat Hem niet om het slaafs naleven van de bekende geboden, het gaat Hem om de relatie! Hij was niet op zoek naar mensen die, zoals de Farizeeën, uiterlijk heel dicht bij God stonden maar innerlijk ver van Hem verwijderd waren, nee, Hij was op zoek naar mensen zoals Petrus, die Hem oprecht liefhadden, ook al overdrijven ze soms en kunnen ze daardoor in vernederende situaties terechtkomen. Maar mensen zoals Petrus, die hun Heer Jezus met heel hun hart liefhebben, zullen er alles aan doen om de woorden van God niet alleen te horen, maar ook in hun leven in praktijk te brengen.

Gods minimumeisen

De Here Jezus maakt meteen duidelijk dat alle geboden slechts Gods minimumeisen voor ons mensen zijn: in Mattheüs 5:27-48 staat deze opmerkelijke passage waarin Hij herhaaldelijk zegt: “Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: …”, gevolgd door een belangrijk gebod en dan voegt de Here Jezus daar nog een eis aan toe: “… Maar Ik zeg jullie: …”. Dan eindigt Hij dit gedeelte van Zijn toespraak in vers 48 met de woorden: “Gij dan moet volmaakt zijn, zoals uw hemelse Vader volmaakt is.”

Niet alleen horen, maar ook doen

Dit is een zin die, als we eerlijk zijn, veel potentieel voor frustratie bevat vanuit een puur menselijk perspectief: volmaakt zijn zoals God in de hemel? Helaas heeft de zonde dit voor ons onmogelijk gemaakt! Hoe lukt het ons dan om volmaakt te zijn en de woorden van de Here Jezus niet alleen te horen, maar ook te doen? Hiervoor hebben we absoluut de hulp van onze Heer Jezus nodig, Hij zal ons niet in de steek laten – we kunnen op HEM vertrouwen in de waarste zin van het woord.

…op deze rots zal Ik mijn gemeente bouwen

Petrus verwoordde het treffend toen de Here Jezus in Matteüs 16 vroeg wie de mensen denken dat Hij is. De discipelen geven verschillende antwoorden en als onze Heer dan vraagt wie Hij voor hen, zijn discipelen, is, zegt Petrus in vers 16: “U bent de Christus (de Redder, of Verlosser), de Zoon van de levende God.” En in Zijn antwoord hierop zegt de Here Jezus even later in vers 18: “…op deze rots zal Ik mijn gemeente bouwen.”

De rots

Deze rots is zeker niet Petrus, anders zou het een uiterst wankele rots zijn! De rots is onze Heer Jezus, die naar deze aarde kwam vanwege onze schuld en zonde en aan het kruis stierf voor onze onvolmaaktheid. Omdat Jezus stierf voor mijn (en jouw!) schuld en mijn (en jouw) falen aan het kruis, heeft God, de Vader in de hemel, ons al onze schuld en zonde vergeven – niet alleen zonden uit het verleden, maar ook alle toekomstige zonden. Door de Heer Jezus en zijn dood aan het kruis ziet God nu iedereen wiens schuld en zonde aan het kruis zijn verzoend als volmaakt!

We moeten luisteren

Maar deze vergeving komt niet ongevraagd – we moeten luisteren naar de woorden van God, d.w.z. we moeten Zijn eisen en Zijn aanbod van vrede aan ons bewust horen en het dan persoonlijk voor onszelf aannemen. En als God wil dat alle mensen zich bekeren, dan zouden wij er heel goed aan doen om Gods wens te vervullen en ons in Gods aanwezigheid te bekeren van al onze schuld en tekortkomingen. Het is precies dit en alleen dit luisteren en doen dat ons toegang verschaft tot deze onwankelbare rots waarop we veilig ons leven kunnen bouwen.

Hij is ons fundament

En nog een kleine gedachte over het huis op de rots: laat niemand je wijsmaken dat het leven als christen een en al uitbundige vreugde en zonneschijn is! De Heer Jezus spreekt in de gelijkenis van de stortbui, van overstromingen en stormen die het huis (van het leven) teisteren. In zulke tijden, tijden van tegenspoed en beproeving, wordt het huis door elkaar geschud door de overstromingen en de storm doet de balken kraken en breken, zodat de bewoners van het huis bang en ongerust kunnen worden. Maar de Heer Jezus zelf zorgt ervoor dat ze geen schipbreuk lijden in hun moeilijke situatie. Hij is er, Hij biedt veiligheid en Hij heeft beloofd dat we niet boven onze stand belast zullen worden. We kunnen maar één ding doen: Hem kiezen als ons fundament voor onszelf en ons leven.

Lars Krüger

Lars Krüger woont samen met zijn vrouw in Duitsland en is een groot liefhebber van de natuur. Hij is actief in de plaatselijke evangelische gemeente. Regelmatig is Lars met zijn fotocamera te vinden in de natuurgebieden rond zijn woonplaats. Voor deze site schrijft hij over zijn belevenissen en ervaringen en trekt hij mooie parallellen met gedeelten uit de Bijbel. Vertaling: redactie christelijknieuws.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies