Gelukkig zijn of vrede hebben

Column – ‘Gelukkig nieuwjaar’. Dat zal je vermoedelijk vaak deze dagen horen en/of uitspreken. Maar is geluk het hoogste goed dat bereikbaar is?

Wereldse vrede
Ik zal direct maar met de deur in huis vallen. Volgens mij gaat vrede verder, hoger en dieper dan geluk hebben of gelukkig zijn. Ik geef toe; vrede is soms ver te zoeken. Als er in de wereld vrede tussen strijdende partijen wordt gesloten gaan daar soms lange onderhandeling aan vooraf. De voorwaarden voor de vrede worden vastgelegd in een fors document dat door partijen wordt ondertekend. Vrede in de wereld is vaak niet meer dan een geclausuleerde wapenstilstand.

Vrede van Christus
Tegen deze achtergrond begrijp ik ook iets meer van de woorden van de Heere Jezus als Hij zegt: “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u.”(Johannes 14:27) De vrede van de Heere Jezus is kennelijk heel anders dan de vrede van de wereld. Waarin ligt dan dat verschil?

Shalom
Voor mijzelf maak ik een uitstapje naar het Hebreeuws, waar het bekende woord shalom voorkomt. Dit woord wordt in de regel vertaald met vrede. Op zich niet onjuist. Maar shalom heeft ook een andere, diepere betekenis en dat is heelheid. Het tegenovergestelde van shalom is niet oorlog, maar verdeeldheid.

Vrede in de zin van heelheid, daar wil ik het nu even over hebben. Als vrede verder gaat dan geluk – en ik geloof dat – is het niet zozeer de vraag of we gelukkig zijn, maar of we vrede / heelheid ervaren in ons leven. In de eerste plaats met hen die ons lief en dierbaar zijn. Maar ook in wat ruimere kring, zoals je collega’s.

In de huiszegen die in ons huis is te lezen komen na enkele zinnen de volgende woorden voor:
Waar vrede is, daar is zegen.
Waar zegen is, daar is God.
Waar God is, daar ontbreekt niets.

Twee bekende bijbelteksten en een uitleg
Uiteraard mogen op deze plek twee bekende bijbelteksten die ook over vrede gaan niet ontbreken. De eerste in Romeinen 5:1: “Wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof hebben vrede moet God.”

Door het geloof in het verlossingswerk van de Heere Jezus op het kruis van Golgotha is de scheiding/verdeeldheid tussen mij en God weggenomen en heb ik vrede (heelheid) met Hem.

De andere tekst komt uit Filipenzen 4:6-7:”Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. ‘God kan in moeilijke omstandigheden en situaties aan Zijn kind een vrede geven, waarbij hij de heelheid met Zijn hemelse Vader op een unieke manier ervaart en beleeft. Omdat dit zo’n belangrijk onderwerp is heb ik onderstaande cursief gedrukte tekst overgenomen van de site www.jaapfijnvandraat.nl, De woorden van deze (overleden) bijbelleraar geven naar mijn mening goed weer wat de essentie van de bedoelde vrede is.

“Als gelovige hebben we echter met allerlei zorgen en noden te maken. Dat kunnen zaken zijn, waar de mens in het algemeen ook mee te maken heeft, het kan ook vervolging om Jezus’ wil e.d. betreffen. Die zorgen kunnen een gelovige soms zo bezig houden, dat hij er onder bedolven lijkt te worden. Zijn innerlijke rust kan dan verdwijnen. Hij heeft niet meer de vrede van God in zijn hart. De rust en vrede die God kenmerkt, kent hij dan niet (meer) of hij dreigt die te verliezen. De vrede met God heeft hij wel ook al is hij veel meer met de zorgen bezig dan met het heil dat God hem geschonken heeft. Wat moet er nu gebeuren om die vrede van God weer terug te krijgen of om te voorkomen dan ze wegebt? Over dat probleem gaat het in dit gedeelte. Welnu, Paulus zegt dat we onze zorgen in gebed en smeking en met dankzegging aan God bekend mogen maken. We danken dan dat God naar ons hoort en ons wil verhoren. Als we zo tot God bidden en Hem onze zorgen bekend maken dan wil God zijn vrede in onze harten weer doen opleven. We hebben onze zorgen bij Hem gebracht en we laten ze in Zijn hand. Onze harten en gedachten worden dan bewaard in Christus Jezus. Dat wil zeggen dat onze onrustige gedachten tot stilte zijn gebracht. We vertrouwen op de Heer dat Hij alles wel maakt. Het is rustig in ons hart. Onze zorgen houden onze gedachten niet meer zo bezig dat ze tussen ons en de Heer in staan.”

Dit alles gezegd hebbend wens ik je een jaar vol vrede.

Willem van Leiden

Van de auteur verscheen het boek:
Dan wil ik wel naar de hemel!

Deze columns zijn in 2022 gepubliceerd op de website Christelijknieuws.nl onder het pseudoniem van Willem van Leiden.
ISBN 978-94-91888-10-6, 144 pagina’s, gebonden, prijs € 19,50

Verkrijgbaar in de webshop: www.erismeer.nl

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies