De mening van politieke partijen over Israël en het antisemitisme

Christenen voor Israël – Welke politieke partijen in Nederland zijn pro-Israël, en welke niet? Sinds 7 oktober zijn er 22 Israëlmoties de kamer gepasseerd: wie waren voor en wie waren tegen Israël? Welke partijen zetten zich in voor de bestrijding van antisemitisme? Wat staat er in de verkiezingsprogramma’s en wat is het stemgedrag op het thema Israël? Freek Vergeer, politiek analist van het CIDI, heeft het onderzocht.

De SGP en Israël

De SGP is vóór Israël. In de Verenigde Naties, maar ook in veel andere internationale gremia, ligt Israël méér dan welk land ook onder vuur. Dat is onterecht en onrechtvaardig. Onterecht omdat het vaak is op basis van onjuiste feiten. Onrechtvaardig omdat de kritiek niet zelden komt van landen die bekendstaan als schurkenstaten.

De VN moet zich niet langer laten lenen voor deze hypocrisie. Israël maakt fouten, net als ieder land. Maar bij de beoordeling daarvan is er onvoldoende oog voor de reële dreiging waar het land al sinds 1948 mee te maken heeft. De afschuwelijke terreuraanvallen van Hamas op Israël in oktober 2023 hebben dit eens te meer zichtbaar gemaakt.

Nederland en de EU moeten daarom veel vaker tegen eenzijdige VN-resoluties stemmen. Financiële hulp aan de Palestijnse gebieden moet voortaan rechtstreeks ten goede komen aan de werkelijk kwetsbare Palestijnse bevolking – waaronder christenen. De Nederlandse ambassade in Israël moet naar Jeruzalem verhuizen.

Beleidsvoornemens

  • De EU blijft actief werken aan een breed en gemoderniseerd handelsverdrag met Israël.
  • Brussel moet ook actiever bijdragen aan een rechtvaardige behandeling van Israël in internationale gremia. Zo moeten de EU-lidstaten met elkaar afspreken om minder eenzijdige anti-Israëlische (VN-)resoluties te steunen. Omdat de EU-etiketteringsrichtlijn discriminatie van Israël in de hand werkt en bedrijven in de betwiste gebieden dwars zit, moet deze snel van tafel.
  • De banden met Israël worden aangehaald. De Joden zijn Gods verbondsvolk en hebben in 1948 een legitieme staat opgericht. Dat is een groot wonder. Ook de vredesakkoorden met Arabische landen stemmen dankbaar.

De ChristenUnie over Israël

Vrede in het Midden-Oosten is een diepgevoelde wens van velen. Christenen weten zich op Bijbelse gronden met het Joodse volk verbonden. Voor de veiligheid in een regio die gekenmerkt wordt door instabiliteit, autoritaire regimes en bloedige conflicten is vrede van groot belang. De staat Israël is voor Joden de laatste hoop op een veilige plek in een wereld waarin het giftige antisemitisme onuitroeibaar blijkt.

Gelet hierop en op de instabiliteit van de regio staat de ChristenUnie voor politieke steun aan de staat Israël, met inachtneming van internationale rechtsbeginselen. Onderdeel daarvan is de vestiging van de Nederlandse ambassade in Jeruzalem, de ongedeelde hoofdstad van Israël. We maken ons grote zorgen over de spiraal van geweld tussen Israëliërs en Palestijnen maar houden hoop op verzoening tussen Israël en de Palestijnen. Kleinschalige verzoeningsprojecten laten op een goede manier zien hoe Israëliërs en Palestijnen elkaar echt kunnen ontmoeten en samenleven. Hoopvol zijn ook de verbeterde betrekkingen tussen Israël en enkele Arabische landen in de regio. Een vredesregeling kan pas standhouden met veilige en erkende grenzen voor Israël en de erkenning van het recht op zelfbeschikking voor de Palestijnen.

Verzoening en samenwerking van onderop in Israël. Om vrede ‘van onderop’ te bevorderen, investeren we in verzoeningsprojecten, economische en humanitaire samenwerking en een duurzame water- en energievoorziening. Processen van vrede, verzoening en samenwerking worden gestimuleerd en niet met boycots gefrustreerd. Er gaat geen Nederlands belastinggeld naar organisaties die een (economische) boycot van Israël nastreven. Er kan geen sprake zijn van eenzijdige labeling van producten afkomstig uit de West Bank en de Golanvlakte.

Versterk mensenrechten en de rechtsstaat. Het Nederlandse beleid is gericht op respect voor mensenrechten en het versterken van de democratische rechtsstaat, zowel in de Palestijnse gebieden als in Israël. We ondersteunen Palestijnse christenen die in een benarde situatie zitten. 

Heropen vredesonderhandelingen. Het vredesproces is helaas op een dood spoor geraakt. Alles moet in het werk worden gesteld om rechtstreekse Israëlisch-Palestijnse onderhandelingen heropend te krijgen. 

Toezicht op hulpgelden. Hulpgelden aan de Palestijnse Autoriteit moeten ten goede komen aan de Palestijnse burgers. Directe financiële hulp aan de Palestijnse Autoriteit wordt gestopt als deze wordt aangewend voor zaken die het vredesproces belemmeren, zoals het belonen van veroordeelde Palestijnse terroristen en het verheerlijken van terreurdaden. 

Israël eerlijk behandelen. Nederland zet zich in voor een eerlijke behandeling van Israël binnen de EU en in internationale samenwerkingsverbanden.

Stichting Christenen voor Israël

Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld, Gods liefde voor Zijn volk en Zijn komende koninkrijk. Als Christenen voor Israël doen zij dit door het geven van betrouwbare informatie over land, volk en staat van Israël. Zij roepen christenen op tot solidariteit met Israël en wijzen elke vorm van antisemitisme af. En zij gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Zij steunen Israël metterdaad en zijn werkzaam in Nederlandse kerken en gemeenten.

Web: www.cvi.nl
Beeld: Videostill YouTube
Auteur: Christenen voor Israël
Actie: www.cvi.nl/brengzeterug

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies