Het RD in gesprek met Chris Stoffer: Wij staan volop achter Israël

RD – Op 22 november mogen we weer met heel Nederland naar de stembus. Maar op welke partij moet je stemmen? Onze Haagse redacteuren Jakko Gunst en Gerard Vroegindeweij zijn jouw stemhulp. Ze voelen in drie afleveringen de lijsttrekkers van de drie christelijke partijen aan de tand over hun eigen verkiezingsprogramma.

Op 8 november zie je Chris Stoffer van de SGP, op 10 november Henri Bontenbal van het CDA en op 13 november sluiten we af met Mirjam Bikker van de ChristenUnie. In deze eerste aflevering vertelt Chris Stoffer hoe het verkiezingsprogramma van de SGP tot stand is gekomen. En hij gaat dieper in op belangrijke SGP thema’s zoals het gezin en de ouderenzorg.

Verkiezingsprogramma SGP

Chris Stoffer: ‘Woord houden’. Met díe oproep gaat de SGP de verkiezingen in. Die verwijst allereerst naar het Bijbelse kompas van de partij, de klassiek-christelijke uitgangspunten. Woord houden betekent ook dat je weet wat je aan elkaar hebt. Het is het waarmerk van de SGP: een duidelijke koers, een vertrouwd en betrouwbaar geluid in een verward politiek Den Haag.

Meer over de SGP

Chris Stoffer: Toch nog onverwacht viel het vierde kabinet-Rutte. De aanleiding was het immigratiebeleid, maar de oorzaak lag dieper: gebrek aan vertrouwen tussen de partijen en de bewindslieden. Dat gebrek aan vertrouwen speelt al langer, en ook breder dan in de politiek.

Het tanend vertrouwen in de overheid heeft meerdere oorzaken. Soms zijn het hele concrete dingen: ‘Groningen’, toeslagenaffaire en stikstof. Vaak ook al langer sluimerend onbehagen. Daaraan ligt een diepere oorzaak ten grondslag, namelijk het idee dat de ‘politiek’ alles moet oplossen. Nog verder doorgeredeneerd: de wens van mensen, al vanaf den beginne, om alles naar onze hand te zetten en te beheersen. Die wens strekt zich uit tot alle aspecten van het leven, onze gezondheid, de economie, ons eten, hoe en waar we wonen en werken, onze welvaart en welzijn.

Toegenomen overheidsbemoeienis

Gevolg hiervan is sterk toegenomen overheidsbemoeienis en steeds meer regels. Zó moest de staat zich wel vertillen en ontstond er kortsluiting tussen kiezers en gekozenen. Mondige kiezers stellen hoge eisen en hebben navenant hoge verwachtingen. Politici spelen daar op in door beloftes te doen die niet waargemaakt kunnen worden. Soms omdat iets feitelijk niet kan, of omdat wetten en verdragen het beletten. De optelsom van beschaamde verwachtingen en gebroken beloftes is wantrouwen.

Tegen de tijdgeest in

Tegen de tijdgeest in gaat de SGP de verkiezingen van 2023 in met het motto ‘Woord houden’. Dat motto ziet op de omgang van mensen met elkaar. Woord houden als man en vrouw tegenover elkaar, in het gezin als het gaat om de kinderen. Daarbij horen ook goede omgangsvormen. Het maakt een groot verschil of je de ander benadert vanuit wantrouwen of welwillendheid. En ja, dat geldt ook voor politici: doe geen onmogelijke beloftes, wees eerlijk naar elkaar, dwars door meningsverschillen heen.

Het Woord, de Bijbel

‘Woord houden’ is voor de SGP óók een verwijzing naar hét Woord. Dat Woord, de Bijbel, tekent de partij en stempelt ons gedachtengoed. Woord en Wet zijn voor ons leidend, en daar maken we geen geheim van. Ons programma is een poging om het goud van de klassiek-christelijke waarden en normen om te smeden tot de pasmunt van deze tijd. Onze speerpunten daarbij zijn bescherming van het leven, zorg voor de familie en een veilig Nederland.

‘Bidden en werken’

Het motto Woord houden verwijst echter bovenal naar de belijdenis dat God, de Heere, regeert in een zondige wereld waar ook wijzelf deel van uitmaken en onder gebukt gaan. Dat besef houdt ons klein. Het behoedt ons voor overspannen verwachtingen. Daarom is het ‘bidden en werken’, in het vaste geloof dat wij ons afhankelijk mogen weten van de God Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van Zijn handen.

In dit verkiezingsprogramma heeft de SGP haar visie en voorstellen op hoofdlijnen beschreven. In de bijlage bij dit programma zijn onze plannen per ministerie en beleidsterrein verder uitgewerkt. Vurig hoop ik dat veel kiezers zich in ons programma kunnen vinden en deze belijdenis van harte onderschrijven. Dan gloort er hoop aan de horizon.

Chris Stoffer

Web: sgp.nl
Reformatorisch Dagblad: www.rd.nl
Foto: Vuideostill YouTube

Christelijk Nieuws
ChristelijkNieuws.nl maakt gebruik van cookies